rododendronlar türk çiçeğidir

Karadeniz halkı  urasında Ağu adı veriltn rododeudronlarm anavatanı Karadei.Jizde Ereğliden iti baren Trabzooa kadar uzanan sahil mın takasıdır. Ponticum fidanı Romalılar· zamanında Pontos adiyle tanın mış olan bu lı ıı vali den Avrupaya naklolun muştur. elin Karadeniz sahil rumtakasında bunl arın binlerce ve binlerce fidanlama mevcuttur. Yurdumuzun bu fidanlardan yalnız saıı ve mor çiçekli olan ları vardır. Halbuki Avrupalılar bu iki cinsten pembe, beyaz, krem, karmen renkli ve benekli benekli yirmiden fazla çeşidini elde­ etmişlerdir. Avr upada çok m a k bul bir fidan olan rododPndronların yap rağı ve çiçeği zehirli dir. Bundan dolay ı Ağu adın ı almı ştı r. Solonlar için, m utedil iklimdeki park ve bab çel ere gösterişli ve dayanıklı bir çiçektir. Ayni mum takanın diğer bir çiçekli fidanı da salonları mızda bulundu rduğum u z acalya ( Azalea) larınsarı ve pembe çiçeklileridir. Bunun da m enşei Pontos olduğundan Ponticum adını almıştır. Bu da açıkta yaşıyan ve park için kıymetli çiçekli bir ağaçtır.