çiçek satış
çiçek satış iletişim
çiçek satış

Kocamın Senday'da Tohoku Üniversitesinde görevli olması nedeniyle 6 yıl kaldığımız Japonya'dan  güzünde döndükten sonra benden J apooya'daki çiçek düzenleme sanatı üzerine bir şeyler aniatmarn sürekli olarak istendi. Uzun süre bu istekleri karşılamakta ikircikli kaldım. Bunun nedeni öncelikle olumlu bir güç kaynağı olarak duyduğum saygıya, bilinemezliğin yaşanmasına verdiğim öneme bağlanabilir.Öz anlatılamayacağına, ancak anıştırılabileceğine göre «Çiçek Yolu» nu dile getirmeye çalışmak çelişkili bir girişim olacaktı. Ayrıca ilgi gösterenierin yolda karşılaşılabilecek güçlükIere göğüs gererek derindeki öz anlamı kavrama uğraşını göze alamayacak ancak değişik ve çekici bir konuya yüzeysel bir merak gösteren kimseler olabileceği düşüncesi benim susmaktaki kararlılığımı artırıyordu. Ancak konuya ciddi olarak eğilrnek isteyenlerin sürekli istekleri beni gene de çiçek düzenleme üzerine bir şeyler anlatmaya, aslında anlatılamayacak olan gizli özü elden geldiğince anlaşılır sözcüklere sığdırma çabasına itti. Doğu geleneği içinde yoğrulmuş insanlar yaşantıları ve izlenimleri üzerine akılcı bir yaklaşımla açıklama yapmaya ne gerek ne de gereksinim duyarlar. Bu yüzden Doğulular bu sanatın derin anlamı ve özü üzerine kapsamlı yazılar bırakmamışlardır. Bu yazmamamın geciktiren bir ll başka engel de eski kitaplardaki yazıların ve anlatım biçimlerinin birden çok anlam çağrıştırması ve bunun da bu yazımız yorumlanmasını güçleştirmesi olmuştur. Öte yandan eski geleneğe bağlı ustalardan yıllar süren bir eğitim görme olanağını elde etmiş, kişisel yaşantı ve deneyimlerinden yararlanarak bu konuda açıklayıcı bir yapıt vermiş bir Batılının olmaması, kolay kolay da çıkacağa benzernemesi bu kitabı yazmaını zorunlu kılmıştır. Seneler süren bir çalışma sonucu bu sanatı öğrenmenin ve  ustalık sınavını başarmanın bana nasip olduğunu belirtınem belki yerinde olur. Eski görenekiere göre usta tarafından bana üzerinde ustanın beyaz renkteki arınası bulunan bir siyah üstlük ve güzel bir çini mürekkep yazısıyla yazılmış bir diplama törenle sunuldu ve bana çiçekmatik adı takıldı. İçinde Japonya'da tuttuğum günlüğün ve başka değerli eşyaların bulunduğu sandık ne yazık ki sonradan kayboldu. Bu yüzden buyazıyı yazarken başvurduğum en başta gelen dayanağım belleğimdir. çiçek gönder

Kadınlar çiçekler gibidir.Bakarsan açar güler sana bakmazsan solar giderler.Kadınlar hem anne,hem eş,hem arkadaş,hem abla her türlü karaktere bürünürler.Bazen bir orkide kadar narin,bazen bir kaktüs kadar acı ama her zaman çiçek gibi değerlidir.Bir kadına alınabilecek en güzel hediyede ona bir ayna misali verilecek olan çiçektir.Kadınlar çiçeklerde kendilerini bulurlar.Yeri gelir onlarla ağlarlar yeri gelir onlarla gülerler onlara annelik yapar yavrum diye severler.Bu kadar narin ilgilenirler çiçeklerle.Sadece kadınlar gününde değil kadına hayatın her yerinde değer verilmesi gerektiğini unutmamalayız.Onlara her daim hediyeler almalı onları mutlu etmeli onlara değer verdiğimizi hissettirmeliyiz.Onlara kendileri kadar narin ince hediyelerle yaklaşmalı onları mutlu görmeli mutluluklarıyla mutlu olmalı onlara her zaman en değerli varlık olduklarını lans etmeliyiz.Dünya kadınlar gününüz sadece bugun değil her zaman kutlu olsun.İyi ki varsınız küçüğünden büyüğüne tüm kadınlar.

ADAÇAYI (Salvia oficinalis) Akdeniz kıyılarında yetişen bir bitkidir. Kenarları tırtıllı olan yaprakları uzun ve beyazımst yeşil renktedir. Haziran ve Temmuz aylarında açan çiçekleri menekşeyi andırır. Gayet güzel kokuludur ama lezzetl acıdır. Adaçayı yaprakları. çiçek açma zamanı olan aylarda toplanır ve kurutulur. Bu bitki bahçelerde bile ekilip üretilehi Ur. Dağtepelerinde yabani olarak kendi kendine biten Adaçayıarı l1assaı:;ı bakımından daha kuvvetlidir. SAGLIK ÜZERİNE TESİRİ: Adaçayı çok kullanılan, çok faydalanılan ev il1içlarındandır .. Hazım borusu tembelliklerinde, mide ve barsak zayıflıklarında, kusmalarda iyi gelir. Göğüsu yumuşatır, idrar söktürtir. 60 ilASO gramı bir litre suda haslanarak kullanılırsa bazını kolaylaştınr. Barsaklardakl gazları giderlr. Eskiden verem hastalarınnın terlemesini kesmek Için Se kullanılırdı. Çlçeklerlnl kay• natarak elde edilen  zayıf bebekler oaııyo edilirse bu çocuklar da kuvvetlenir. Adaçayı çiçek suyuyla yapılan ılık gargara boğaz, bademcik ve diş etlerindeki iltihapları kısa zamanda iyileştirir. Boğmaca hastalığında Keklk ve Beşparmak otuyla kanııtırılıp çay gibi haşlanarak hastaya üç saatte bir yarım fincan içirilir, Adaçayı, astma denilen nefes darlığı çeşidinde anason, sığır· kuyruğu gibi bitkilerle karıştınlarak bunlardan yirmi gramı bir litre suda başlanır, suyu günde üç defa birer fincan verilirse hasta rahatlar çiçek gönder

lki, üç metre yüksekliğinde ufak bir ağaçtır. Guyanna, Venezüella ve Panama taraflarında yetişir. Kabuğu incedir. Şeker beyazı renktedir ve san benekleri vardır. Çiçekleri kırmızı olur. Bitkinin her kısmı çok acı olduğu için bu adı almıştır. Kokusu yoktur. İlaç olarak kulla· nılan yeri, odun §eklinde bulu· nan kütüğüdür. Yapısında ruassine adındatısirli bir madde .vardır. SALIGA T.ESİRİ: Tükrük ifrazını düzenler. Mide, barsak karaciğerter, böbrek ifrazlarını çoğaltır. Hazımsızlık, barsak tembellikleri, karaciğer ve safra kesesi sancıları, karaciğere kan hücumu gibi hallere iyi gelir. Acı olması dolayısıyla midenin Iç zarını etkileyerek iştahı açar. Bu şifalı etkilerinden dolayı bu bitkinin yetiştiği ülkelerde halkın bu ağaçtan su maşrapalan yaptığı, bunlardan su lçenlerin iştahlarının arttığı, bünyeleri· nin kuvvetlendiği söylenmekte· dir. Bir litre suya beş gram bu ağaçtan konarak ısıatılır veya haşlanırsa bu su ilaç diye kullanılır. Bir defada içilecek mik· tar,yaı:ıa ve naturaya göre birçorba kaşığından bir fincana kadardır. Fazla içllirse bag dönmesi, bulantı ve kusma yapar. Pişirme şeklinde hazırlanır da suyuyla lavman yapılırsa barsak kurtlarını düşürür. İki gramdan on grama kadat acı agaç 60 gram suyla güzelce kaynatılarak elde edilen maddesi ek kağıtlarının hazırlanmasında kullanılır. Çünkü Acı ağaç, bir çok başeratı kaçırır, çiçek Bazı ülkelerde kaynatılmış acı ağaç suyunu vücudun elbiseyle. örtülü olınayan elyüz gibi çıplak kısımlarına sürerek sinek• sivrisinek, tatarcık gibi hayvanların hilcumundan korunanlar çoktur. çiçek gönder

yapmak için revlerde bitkilerden sadece üç şekilde faydalanılır. Başka şekillerde hazırlamak özel bilgileri erektirir. Bu üç şekli ayrı aynı anlatalım PİŞİRME (dekoksiyon) Bir bitki suya veya onun gibi bir maddenin içine konularak bir aıüre kaynatılırsa buna pişirme denir. Kaynatma sırasında bitkinin faydalı maddeleri suya geçer. Kaynatma süresi, işin özelliğine göre beıı dakikadan bir saate kadar uzayabilir. 2. HAŞLAllA (enfüzyon) Bir çiçek bitki üzerine 3. ISLATi.lA (maserasyon) Bir bitki soğuk su veya ona benzer bir sıvı içine batırılır da bir süre bırakılırsa buna ısiatma denir. Bitkilerin ıslatıldı suda durma süresi iki saatten kırk sekiz saate kadardır. Isıatmada sudan başka en çok şarap ve alkol kullanılır. Böyle ilaçların çoğu vücudu kuvvetlendirrnek için hazırlanır. Her bitkinin kendi özelliğine, ya da içindeki tesirli maddenin özelliğine göre bu üç şekilden biriyle hazırlanması gerekmektedir. Bu yollardan biriyle elde edilen fayda, ötekiyle elde edilmeyebilir.çiçek Bunu gözönünde tutarak bir bitkinin hangi ııekilde ev ilii.cı haline getirilmesinin uygun dil:;ıeceği de bu kitapta gösterilecektir. Bu usulleri değiştirmemek daha doğrudur. Pişirilerek hazırlanan ilaçların çoğu sabahları yemekten sonra tok karnına içilir. Bunların yemeklerden önce alınanları azdır. Isiatma ile hazırlanan ilaçlar sabahları erkenden. aç karnına içilir. Hangi şekildl' hazırlanm olursa olsun, bu. ilaçlı sular geceleri içilirse, öteki niteliklerinden başka uykuyu ve terlemeyi kolaylaştırır) çiçek gönder

 çiçek Kökler kurutulma .. dan önce çok iyi yıkanmalı1 toprak ve benzeri kalıntı Jardan annılınlmalıdır  Yıkandıktan sonra fazla suyun sızması için bir süre güneşte bırakılan kökler, daha sonra demetler halinde asılır. Çabuk kurumaları gereken kökler özel fırınlara, etüvlere konulur . Meyvalar da, kurotulmak için olgunlaştıkları zaman toplanmaz, biraz önce toplanmalıdır ki dayanıklı olsun.çiçek gönder

çiçekler ve yapraklar tam olgunlaştıldarı zama n toplanır. Haziran, Temmuz veAğustos aylıuı bu  için en c!verıştı zamandır. Çiçeklerde olduğ"u gibi bitki ve yapraklann toplaılınasında da acele edilirse bunların şifa verici nitelikleri henüz olgunla§lllamı!j bulunacatından işe yaramazlar. Kurotul· ma ve korunmalan da, içlerin· deki suyun fazlalığı yüzünden zor olur. Vakti geçirilirse gene şitalı tesirleri kaybolmuş bulun acağ"ı ndan iı;e yaramaz hale gelirlr çiçek ve yaııı-aKian iyi koruyabf! m ek için bunları ince- tabakalar haline getirip mümkün olan çabuklukla kurutmalıdır ... Bazı b itkiler bu sırada birbirinin üstüne yığılırlarsa iyi kurumazlar. Bunları yaymalıdır. Bitkiler ve yapraklar çoğıınlukJıa gölgelik ve havalı yerlerde kurutulur. Bazıları ise kuru hava ile ısıtılan fırınlarda ku .. rutulur. Her çiçek anlatılırken bunların nasıl kurotulacağı da bu kitapta gösterilecektir. Yap. rak ve bitkileri iyice kuruma­ dan kaldırıp saklamamalıdır

Çiçekler, açılmalarının tam olduğu, olgun hale geldikleri zaman toplanır. Bazı çiçeklerin yalnız renkıt yaprakları, bazılarının bütünü koparılır. Çiçekler gölgelik, havalı yerlerde asılarak kurutulmalıdır. Çiçek, güneşte kurutulmaz. Güneş bunların renkleriyle beraber iyilerıtiricl niteliklerinide solduıur. Çiçekler ufak demetler halinde kurutularal' yerdeki iplere sıralam Kunıtulduktan sonra nitelikli çiçek gönder

ev ilaçlarının çoğunlu· tunu meydana getiren bitkiler· den yararlanabilmek için bunları tanımak, vakti gelince toplamak, topladıktan sonra dayanıklı bir şekilde, bozulmaianna meydan vermeden saklamak gerekir. Bir bitkiyi kullanmak, ondan faydalanmak için onu iyice tanımalı, öteki bitkilerden ayırdedebilmeliyiz. Bir çok bitkiler birbirine benzer. Birinin yerine ötekini kullanmak istenilen fayöa yerine zarar verebilir. Eğer bir çiçeği tanıyamıyorsak onu bir bilenden iyice sonnalıyız. Bitkilerin faydalanılacak kılilımlan çeşitlidir; kiminin kökünden, kimi nin kabuğundan, kiminin yaprağından, çiçekğinden, kiminin meyvasından, tohumundan yararlanılır. Faydalanılacak kısmı olgunlaşıncaya kadar bekleyip bitkiyi o zaman ko. parmak, toplamak gerekir. Vakitsiz toplanan bitkiler istenen faydayı sağlayamazlar. Her çiçek organiktir. Dayanıksızdır. Onu saklayabilmek için kurutmak lazımdır. Kunıtma işi de kolay değildir. Baz bitkiler güneşte, bazılan gölgede ve ılık havada kurutulmalıdır. lyi kurutulmamış olan bitkiler zamanla çürür, i§e yaramaz çiçek gönder

Çevremizde büyük ve değerlı bir tabiat hazinesi vardır. Merak edip inceleyecek olursak tablatın koynunda saklı bütün sa­tar gözlerimizin önünde birer birer çözülüp açılarak bizi şaşkınlıktan  . Bu sırların içyüzünü ve tizünü daha iyi anlayabilmek Için insan sağlığına lüzumlu ilaçları hazırlayan fabrikalardan birinin Içine girmek yeter. O zaman zavallı hasta vücudumuzu çeııitli hastalıkların pençesinden kurtarmakta harika tesiri olan ilaçlar hazırlanırken bunlara temel olarak ufak bir çiçek  yaprağın, bir çiçekten özsuyu kullanılmaktadır. Ya da bir kök parçası, bir maden. her hangi bir canlı hayvandan alınmııı basit bir madde, o parlak iliıçınn temelini meydana :getirir. Ilaç hazırlamakta hastaların acısını dindiren en temelli maddeler bitkilerden alınanlardır. Bağlarımızı, bahçelerimizi, evlerimiz! ve sokaklarımızı süsleyen renk renk, çeşit çeşit, çiçekli ve 'çiçeksiz bitkiler, hattil. kökler dünyada en üstüne tıtrenecek varhğımız olan sağlığımızı koruyan ı;ıifa verici maddeleri saklama'ktadır. Bunları yerinden çıkarıp faydalı hale getirebilmek Için e maddelerı saklayan bitkileri iyi tanımak gerekiyor. Kimya biliminin ve çağdaş, Ileri fabrika usullerinin gelişmemiıı olduğu eski çağlarda hekimler, bitkilerin tesirli maddelerini :Saf bir halde elde edemediklerl Için bunların kendilerini kullanarak ayni sonuçları elde etmiı:ıler ve hastalarını iyileııtirmişlerdlr. Çok Ilerlemiş olan ilaç yapımına raPnen, çağdaş hekimlikte tie bu yol, büsbütün bırakılmış degildir. Bugünün hekimleri da bitki parçalarından hastalarını yararladırıyorlar. Bunları gözönünde tu tunca etrafımızda renk renk açılan çiçeklerin, yeşil yapraklarıyla gökler.e yükselen agaçların, tarlalanmıza yumuşak bir halı seren otların vücudumuza bir çok bakımdan faydalı ol­dugunu anladıkça. ta11iata karşı hayranlıg-ımız artmaktadır. Bugtin hala evlerimizde çay gibi başlayarak, kahve gibi kay .. natarak içtig-imiz, ufak tefek hastalıklarımızda büyük faydalannı gördüğümüz bir çok bitki vardır. Bunlar, EV İLAÇLARr aın temelini meydana getiriyorlar. EV ILAÇLAR!, zehirsiz, zararsız tertiplerdir. Bunlar basit hastalıklarımızda çok iyi tesir yaparlar. Ağır hastalıkların ba§• langıcında da hekim yetiı;inceye kadar hastaların sıkıntılarını ha• fifletirler. Ufak bir sog-ıtk algınlıg-ı karşısında, evlerde hastanın ısırtma bir kaç vantuz çekmeJr gibi basit bir iş için her zaman hekim çağınlması kolay olmadıg-ı gibi adi bir nezlede bir ılılarnur veya hatmi gargarası hazırlamak da eczaneye koşmak için sebep.  kolay olursa olsun, bunların da bir yolu, yordamı val'dır. Bu usulü bilmek, bilmek için de öğrenmek gerekir. Bu bakımdan, ufak tefek ev llaçlarının nasıl hazırlanacagını bilmek; sağ'lığımız için şarttır. EV İLAÇLARI işte bu maksadı sağlamak için yayılıyoruz çiçek gönder

Bugün okuyucularımıza sağlığımızı korumak için her evde bulunması gerekli olan bir değerli seri sunuyoruz: EV iLAÇLARI. Bu eser her yerde bulunabilen, sağlanması kolay ve ucuz, zehirsiz çiçek. zararsız bazı maddelerin ve bitkilerin sağlık bakımından nasıl kullanılacağını, bunlardan faydalanmak için ne yolda davra· nılması gerektiğini göstermektedir. Bu eser meydana getirilirken içindeki hekimce bilgilerin her kesçe kolay anlaşılacak sadelikte yazılmasına dikkat edilmiştir. Bundan başka ancak hekim ve eczacı taratından yazılıp yapılması gereken ilaç ve tertiplerden bu yazılarda hiç bahsedilmemiştir. EVDE ÇİÇEK ILAÇLARI alfabe sırasına göre düzenlenmiştir. Her bitkinin Türkçe adı yanına ayrıca Latince adı da yazılmıştır. Böylece hiçbir yanlışlığa meydan verilmeden her madde kolayca bulunup okunabilecektir. Aranan ili'ıcın daha kolay bulunabilmesi içinyazılarımızın son .kısmına vine alfabe sırasıyla hastalıkların isimleri yazılmıştır. Isteyenler hastalıklarını iyileştirmek için aradıkları bitkinin adını buradan bulabileceklerdir.çiçek gönder

Mevsimler kışı ve karı gösterse de en çok ısındığımız aydır on dört şubat Aşkın, sevginin günüdür Her yıl kutlanan 14 Şubat Sevgililer Günü ise, sevginin ete kemiğe bürünmüş halini serer gözler önüne. Bugüne özel olarak sevgiliye çiçek en çok tercih edilen hediyelerin başında gelir. Bunun nedeni ise gayet açıktır aslında seven kişi nezdinde. Çiçekler farklı renkleri ve farklı kokularıyla kelimelerin ifade edemediği anlamları kolaylıkla dile getirirler. Çünkü çiçeklerin tarihi insanlık tarihinden daha eskilere dayanır. Onlar sevginin dilini ilk keşfeden varlıklardır. 14 Şubat Sevgililer Günü çiçeklerinin başında kırmızı gül gelir. Rengini kendisini büyük bir tutkuyla seven bülbülün kanından aldığı söylenerek, aşkı efsaneleştirmiştir. Büyük bir tutkunun, ölümsüz bir aşkın simgesi olmuştur kırmızı gül. Çiçeklerin kraliçesi orkide ise asaletin ve zarafetin simgesi olmuş, asil bir aşkı temsil etmiştir. Lale beyaz rengiyle masum sevginin simgesi olmuştur Değerini ve anlamını yıllarca koruyan çiçeklerin yanında özgün hediyeler de tercih edilmiştir. Son yıllarda yenilebilir çiçek bu tercihlerin başında gelmiştir. Meyve çiçek kek buketi ve çikolata çeşitleri ağızları tatlandırırken, gönüllere sevgiyi aşılamıştır. Çiçeksatiş olarak en güzel Sevgililer Günü hediyesi çeşitlerini bir araya getirdi ve bu özel günü daha özel hale getirmek için en büyük yardımcınız.çiçekgönder Sevgilinizin eşinizin kalbini bir kez daha kazanmak için iş başında

Karadeniz halkı  urasında Ağu adı veriltn rododeudronlarm anavatanı Karadei.Jizde Ereğliden iti baren Trabzooa kadar uzanan sahil mın takasıdır. Ponticum fidanı Romalılar· zamanında Pontos adiyle tanın mış olan bu lı ıı vali den Avrupaya naklolun muştur. elin Karadeniz sahil rumtakasında bunl arın binlerce ve binlerce fidanlama mevcuttur. Yurdumuzun bu fidanlardan yalnız saıı ve mor çiçekli olan ları vardır. Halbuki Avrupalılar bu iki cinsten pembe, beyaz, krem, karmen renkli ve benekli benekli yirmiden fazla çeşidini elde­ etmişlerdir. Avr upada çok m a k bul bir fidan olan rododPndronların yap rağı ve çiçeği zehirli dir. Bundan dolay ı Ağu adın ı almı ştı r. Solonlar için, m utedil iklimdeki park ve bab çel ere gösterişli ve dayanıklı bir çiçektir. Ayni mum takanın diğer bir çiçekli fidanı da salonları mızda bulundu rduğum u z acalya ( Azalea) larınsarı ve pembe çiçeklileridir. Bunun da m enşei Pontos olduğundan Ponticum adını almıştır. Bu da açıkta yaşıyan ve park için kıymetli çiçekli bir ağaçtır.

Çiçekli ağaçların en iyileri, çiçeklerini uzun müddet muhafaza eden cinslerdir. Bunların arasında yapraklarını açmadan evvel turfanda çiçek verenler vardır. Japon ayvası, pembe erguvan manolya, Forsitya, güzel kokulu Kalikantüs nevileri, katmerli çiçek elması, çiçek kirazı, çiçek şeftalisi, çiçekeriği gibi. Kenar ve orta tarhlara dikilen bu ağaçları buda- Kahkaha yarak şekil verdiril0bilir. Mevsim itibarile N isan, Mayıs ve Haziranda çiçekleneulerden: Diervilla, Spirea çeşitleri, Kronil4 4 la, ağtıç şuk ay i k i , l ey l a k l ar, Poten tillıı, Rhus cotio us, fulbahar (Filudelfüs), hanımeli çeşitleri, A l tea, Liriodendron, Cy tisus,. Dötzialar, Eksochord a , Cotoneasterler, Clethra , Ceanotüs, Col utea, Ueltisarı sa l k ı m, Berberit Artemisia, Amygdalis, Akebia, Audromeda gi bi cinslerin renk renk çeşitleri en makbul olanlardır. Bu cinslerin ekserisi çeli k veya daldırma ile ç oğ-altı l a b ilir. Çelı k le ri ey l u l d e gü b rel i v ekumlu bi r top rakta biraz gölgeli bir yerde çiçek yapmal ıdır.

Çam cinslerinden güzel ve enzpo gin koruluklar yapılır. Koyu kesif, yeşil ronkli çarnların gümüşü, karyağdılı, köknarların meyilli ara zide husule getireceği manzara ne kadar güzeldir değilmi ?. Boğazcia Hidivin, Alman sefa retinin, Hidiv İsmail Paşanın, Fransız Kız mektebin i o . Beykozcia Abraham Paşanın koruları bunun çiçek zengin birer n umunesidir. Fakat 4 3 Kızıltopraktan · Bostancıya kadar olan köşklerin çamlıklarına bir bakınız. Altında oturacakların bunai mamalarma imkan yoktur. Çam koruluğu geniş yerlerde yapılır. Dar bahçelerde dikilecek çarnlar ya kesilmeğe veya sıcak olan altlarına i p gerip çamaşır asmağa yararlar.. .çiçek Park ve balıçelere şekkilli {Forme) çam dikmek istenilirse, kullanılacak çam cinsleri ancak, malı ile ağır ve geç b üy üyen ehram1 porsuktur. Fransız styli parklarda da ya bunlar veya şekiilendirilmiş olarak şimşir, defne, cüce Japon çamları, Ligustrum ile taflan çeşitleri, Aucuba, Zakkum, mutedil yerlerde Kamaraps gibi kışın .dahi yapraklarını dökınİyen ağaçları tercih etmelidir.

Ö m ü r l ü ve ağaç halinde yetişen sarılıcı ve tırmanıcı çiçeklerin hepsi derin işlenmiş killi ve k u m l ı ı olan topraklardan hoşlanırlar. Ancak yul u ı z kil l i ve killi kireç l i o l an topraklar bu cinsler i çin iyi gelmf z . Kirei topraklarda z a y ı f kalırlar. Bahçe top rakları ndan bol gübre · tenmiş bafı f topraklar hepsine iyi gelir. Satrılıcı çiçek ve ağaçları n hemenlıpsi saksıda dahi yeti ş ti r i terek b a l · k o ı.ı l a ra, terasa l ara yer· l eştiri l e b i l i r . Ancak b u n l ar arasında ç a b u k bü yüyen cinsl erin saksı i çinde yetiştiril mesi muv afık değildir. Bu n u n ı çın tahtadan büyük Pilbahar kasa veya fıçılıı.r içine iyi h azırlanmış bir harç doldurnp bu fidanları dikmelidir. Böylece dikilmiş olanlar balkonların teras aların ve hatta Pergoların s ardmiması için kullaoılır. Sarı l ıcı fidanlada babçtısiz 4 1 birçok apartımanların yüksek b a l ko o ların, pen cerelerini sarJ ır m ak için bu usule müracaat e di lerek asma bahçeler meydana getirilir. Tabiat, yaşamakta b u l u nduğ · u m uz j e ol oj ı k zaman arazisini i k i y ü z e l l i b inden fazla nebatlarile s ü s l e m iştir. B u ne bat l a r iki büyük g ru pa ayrı l mıtır. B irinci grup çiçek dedi ğim iz gösterişli, r e nk l i , k o k u l u , mey ve v e toh u m veren u zuvdnn rua hı u m d u r. Buna fen dili i le Kriptogam d i yoruz  Fujerler gi bı . İkiııci g r upise çiçekli olan n e b a t l a rdır. Fakat b un l a r ı n a rası nda d a yurd u mu z u n iklimle rinde çiçekleumiyen bazı cinsler ve n e viler vard ır.  alon Pal llrırtçfr ınİyeleri g i b i . Tropikal i k i imin b u cins n e b a t ları çiçekle n e b i le c e k kadar i n k i ş a f edı bilmek ıçırı mu htaç oldukları hararet derecesini i klimimizde bulaını:ızlar. Bundan dolayı ç i çP k l en e m P zler. Bazı cinsler ise ancak yaşland ı k ları zaman çiçek ı, çaı l ar. kamarops gi b i. Lakin b u n ların da çiçekleri m a k b u l d e ğ- i l d ir. Memleketimizde çarnlara çok r a ğ·bet göste ril m e kte dir. B ı l has · s a Avrupa çamı denilt:'n ( A b i es Köknar), S e d rüs ( katran çamı)ladin veya (Epicea) d e d iğimiz Doruk ağaçları gibi kat kat büyüyen mahrut şekilli çamlarla; sütun biçiminde büyüyen porsuk ( Tak süs ) l er, m a z ı ve B i otalara her bahçede, her parkta geniş bi r m evki verilir. Çamsız bahçe ve park olmaz kanaati bütün park ve bahçe yaptıranların dimağında yer etmiştir. Evet ! çam cinsleri çok güzel, manzarası, rengi ve şekli sevilen ağaçlardır. Lakin b unlar ancak b üyük ve çok. geniş parklarda birkaç cineten yapılacak 4 - 5 ağaçlı kümeler- 4 2 ·veya münferİt olarak dikilrnek i ç i n kullanılmalıdır. Unutulmam alıdır ki, servi ve mazıdan başka hiç bir çam b udamaya ;gelmez, kurur. Halbuki çam b üyüdüğü zaman gen i ş bir salıayı i şgal ettiği için, en ince itinalada yapılacak parklarda 10 - 15 sene sonra; i ntizam, styl kalmadığı gibi bahçede çiçek dikecek ·saha da kalmaz. Anadolu B anliyö köşk lerine dikkat ediniz, Boğaziçi yalılarına bakınız, hiç birinde bir bahçe göremeı.siniz. Ömürlü fidanlar grubu

Ağaç ve ağaçcıkların dikim zamanı yaprak dökümünden bir hafta sonra başlar ve yerine göre Nisan on beşine kadar devam eder. Kışın toprak müsait oldukca dikim yapılabilir. Marttan sonra havalar ısınınca ağaçların gözleri sürmeğe başlar. Artık ağaç dikilemez dernektir.:Ağaç gözleri sürmeden dikmelidir. Sürmüş olursa ağaç tutmaz. lık balıarı soğuk yerlerde son baharda; Son babarı donlu yerlerde ilk babarda ağaç dikmelidir. Her dikilen ağaca sarsılmamak için mutlak birer herek dikip ağacı bağlamak lazımdır. rüzgardan sallanan ağaç bağlı değilse tutmaz. Yapraklarını dökrneyen ağaçlar toprağıle beraber çıkarılıp dikilir. Topraksız iseler tutmaz. Yaprağı dökülenleri topraksız olarak dikrnek usuldendir. Kökleri sağlam ise mutlak tutarlar. Reçineli ağaçların dikilmesi ve tutrntisı için yapraklarını dökmeyen ağaçlar gibi bunlarında toprağile lberaber çıkarılmış olmaları lazımdır. Topraksız olan çarn, köknar, sedir, porsuk, sel vi, mazı gibi bütün re çineli fıdanlar kati'yen tutmaz lar. Yaprağı dökmeyen ve reçineli ağaçların gövdelerinin kalınlığını ölçrneli, ne miktar ise bunu,  ile darp ederek yekun kaç santim tutuyorsa gövdenin etrafında o nisbette bir daire çizerek o miktar toprağıle beraber çıkarmalıdır. Çamla.· rm kökleri biraz derin gider. Topraktan 50 · 75 santim derinlik ile çıkarılabilir. Büyük ağaçların çıkarılmaları için büyük makineli araba ve kamyonlar vardır. En büyük ağaçlar böyle vinçler vasıtasıyle çıkarılıp naklolunur. Dikim de, ya fidanılar tek tek dikilir, yahut 3 5 danesi birer küme .veya grup 27 ;grup dikilır. Yol ağaçları 5-6 metre aralıklı olarak dikilir. Bahçede büyük parter ve plat bandiara ağaçcıklar tek tek dikilirler. Ağacın ne kadar büyüyeceği bilindiği zaman bunlarin her birine ona göre yer verilir. Büyük parterlerde 3-5 dane bir araya dikildiği zaman en büyükleri ortaya ve kısaları etrafına koymalıdır. Bunların aralarında 1,5· 2 metre mesafe bırakmalı; 0,80 metre derinliğinde açılacak çukurlara iki, üç kürek eski ve çürümüş gübre katarak toprağa karıştırdıktan :sonra dikilmelidir. Çam sınıfı ve yapraklarıoı dökmeyen ağaçcıklar sınıfı fidanlarının toprağı dökülmesin diye çuvala, sepete, küfeye, fıçı veya teneke ve saksılara alınmış bulunur. Fidanları dikerken sepet ve küteden maadasını çıkarmalıdır. :Sepet ve küfe ile dikilenierin sepet ve küfeleri toprak altında çürür. Dikilirken ezilmiş, kırılmış köklerin makasla kesilip ·temizlenmesi, sağlam köklere rnecburiyet olmadık ca dokunulmaması lazımdır. Her ağaş hemen ayni kaide ile dikilir. Ancak bakım ayni değildir. Sulamak, temizlemek, budamak, şekil vermek gibi işler ağaçların ihtiyaç ve cinslerine göre eğişir. Her dikilen ağaç kışın bile derhal sulanmalıdır ki toprağa otursun. Yazın ise her hafta dikilen ağaçlara bol su -vermek, yaprak ve gövdelerini yıkamak, tutmalarınİ ve kuvvetli büyürnelerini kolaylaştırırız. Bir ağacın gövdesinden, yapraklarından tebahhur eden su miktarı çoktur. Bunu sulamakla (yağmursuz zarnanlardıı. ) telafi etmek lazırngelir. Çiçekler, çimenler de böyledir. Onun için suyu olmayan yerlerde bahçe yapılmamalıdır. Herhangi ağaç dikilirse dikilsin bunların dallarını intizama sokmak lazımdır. Dalların intizamı hem ağacın şeklini güzelleştirir, hem de kök ile dal arasıoda bir muvazene tesis edilir, ağaç yorulmaz. Bundan dolayı dallar makasla budamr. Yeni sürecek gözlerin husule getireceği yeni dalcıkların alacağı şekil hesap edilir ve her seue bu suretle yapılan budama ve temizleme ile 2-3 sene içinde Forme denilen şe28 killeri muhtelif ağaç ve ağaçcıklar meydana gelmiş olur. Çiçekli a ğaçcıklardan bazılarının yazın çiçek verdikleri dallar­ sanbabarda budanmalıdır ki, er tesi yaz yine yeni dallarından bol çiçek versinler. SeanotüA, Spirea , Hatmi, Budlea gibi. ille babarda çiçek açanlar ise çiçekleri dökülünce hemen budanmalıdır ki ertesi ilkbaharde çiçek versinler. Japon ayvası,. çiçek bademi ve eriği, Sarı salkım, Dötzia, Leylak, çiçek elması gibi. çiçek ve çimenlere yazın her akşam su vermelidir. Rutubetli havalarda ik i günde bir sulamalıdır.çiçekgönder

Modern çiçek bahçelerde en ziyade ehemmiyet verilen pergolalalardır. Pergola eskiden asma çardağı dediğimiz ağaçtan ve demirden yapılmış sarılcı nebatlara, ağaçlara, güllere mahsus yeni sistem çardaklardır. Bunların muhtelif şekilleri vardır. Yükseklikleri 2 - 6 metre arasındadır. Pergolalar bahçenin ortasına veya yan taraflarına, yahut köşe kısımlarına yapılır.  Bazan iki tarhın, iki yolun başlarına yapılmaktadır. Bu suretle her iki tarafına dikilecek çiçek fidanlada sardırılan pergolalar çiçekten birer kemer veya dam şeklinde kalır ve pek güzel görünür. Pergola için yazı sıcak yerlerde beyaza boyanmış. direkler kullanmalıdır. Demir ve tel fidanları yakabilir. Pergolanın genişliği 1,5 · 2,5 metre ve uzunluğu 1 - 10 metre olur. Pergolanın ya çımento sutunlar üzerine, yahut kalın direkler üzerine oturdulmuş olması lazımdır. Direk kullanılırsa beyaza boyanır ve toprağa girecek uelarına çürümemek için katran sürülür. Pergola fidanları şunlardır: Sarılıcı Amerikan gülleri klimbing gülleri, beyaz ve mor salkım, kanarya gülü, hanım eli, beyaz ve· sarı menekşe gülü, Acem bo rus n denilen Bignonia, çarbı felek, Amerikan veya Meryemana asması, bedera. sarmaşığı, akebia ve aristoloşia, fil bahar çeşitlerinden büyük Meryem ana asmosı çiçek li olanlar sarı yaseminlfidanları ile ömürleri' bir sene Olan sarılıcı çiçek! erden kırmızılkahkaha, mina Ôbata ve sovanlılardan zülf arus en güzelleridir. . Zülf arus · kıştan 26 korkar her son babarda topraktan çıkarılrnalıdır. Mayısta tekrar dikmelidir.çiçekgönder

Bu kısma giren çiçek ya sovanlı cinslerden: lale, sünbül, Girit lalesi (Renonkül), Manisa lalesi (Anemon) zeren, zanbak, süsen , sovan begonya, kana, yıldız glayöl, teberi, zülf arus gibi sovan, yumru veya pençeli olurlar, yahut kökleri kışın toprakta bozulmadan kalır ve bahar gelince yeaiden sürmeğe başlarlar . Bu cinsin çeşitleri çoktur. Her sene köklerinin yavrulayarak bir kökten bir kaç sene içinde köme köme fidan elde etmek mümkündür. çok i ktisadi olan bu cinsin bahçelerimi zde ehemmiyetli bir mevki kazaoacağına şüphe yoktur. 24 Örnürlü çiçeklerden aovanaız, ömürlü kökleri olanların içinde 15 aaotimetreden bir metreye kadar yükselenleri vardır. Boylarına göre en iyi nevileri şunlardır: Hezaran Aater çeşitleri, boylu aater çeşitleri , sarkık çiçekli aubrietialar, geurn, kampanüla, aantorea, aereastis, arabia, alyaaum, erijeroo,' fünkia, atatia, höşera, iris, flokaia, Rüdebekia, santolina, kokulu mor menekşe, haseki küpeai, akonit, anemon, astible, şelon, koreopsis, hezaran, dielitra, yüksük çiçeği, doronikum, gayardiya, bahar yıldızı, heleniyom, helyantus, hotea, büyük margarit,, lüpinüa, nepeta, piretrom, gül hatmı, uyoz çiçeği, valeryan, bokkonia, boltoniahtişhaş, yavşan çiçeği, solidağo gibi. Sardonya, sakız, küpe, sarı ve beyaz margaritler gibi kışı seralarda geçiren çiçeklerle karanfil çeşitlerini de bunlar çiçek arasına koyabiliriz.çiçekgönder

çiçek Veren çiçekler Parter ve korbeylere dikilecek çiçekler yaşayış müddetlerine göre üç kısma ayrılır. Ömür1eri bir sene olanlar, ö mürleri iki sene olanlar, ömürl eri daimi o l an lard1r. Öm ürleri bir sene olanlar tohumlarile yetiştirilir. Toh u m ları Eylı11da ekilerek fideleri Martta tarhlara dikilir. Bunlara ilk bahar çiçekleri ismi verilir. Mesela: Hercai menekşe, pakeret papatyesi, nak il çiçeği, çuka çiçeği, nerkis, miyozotis, şebboy, iberis, hüsnü yusuf, haşhaş, saray pati, yıldız, peygamber çiçeği gibi. Tohumları Şubat ve Martta ekilenler Nisanda veya Mayısta tarhlara dikilir, bunlarda son bahara kadar çiçek açarlar. Ömürleri iki senelik olanların tohumları Hazirandan Ağustosa kadar ekilir ve fideleri Eylı11da tarhlara dikilirse ertesi Mayıstan son bahara kadar çiçek açarlar. Yüksük, kampanüla gibi.çiçekgönder

Ev bahçelerine çiçekli çiçek ve çiçeksiz, yapraklarını kışın döken veya dökmeyen ağaççıklar dikilir. Büyük ağ·açlar ancak geniş ve çok büyük bahçeler içindir. Maamafih arzu edilirse koku· ları için ıhlarnur, akasya, fıstık ve ada çarnlarından birer ikişer ağacı evin manzarasını, bahçenin güzelliğini bozmayacak köşelere dikmek mümkündür. Rüzgarları kırmak için dikilecek olanlar arasında : akça ağ·aç, dışbudak, atkestanesi, ışofora, köknar, selvi ağaçlarıda vardır. Ağaççıklardan çiçekli ve çiçeksiz olanlar daima dıvar kenarlarına, platbandlara, kenar tarhlarının arkalarma dikilir. Kışın yapraklarını dökmeyenler en arkaya ve dökenlerde bunların önüne gelecek surette dikilmelidirki Fon yapılsın. Reçineli ağaçlar yapraklarını dökmezler. Bunların içinde geniş parterlere, platbandlara dikilen çinsleri vardır .çiçek  İHramı Taksus, Arokarya embirkata, mazı, Tüyopis, mavi ardiç, Kriptomerya, mavi çam (Abies gloka) nevileri, mavi sedir nevileri, yaldızlı mazı, mavi ve yaldızlı selvi ve yapraklarını dökmeyen fidanlardan: Ligüsrom; Lorus, Viburnom, Draçenya, Berberis, mahonya, kamarops palmiyesi, jineryom, oküba, ileks, pitosporom, taflan çeşitleri, büyük şimşir, zakkum, defne, rododendron (funda toprağına dikilrnek şartile), eleanyüs, Bambuza, ramnüs, üleks, atripleks, bakşaris, büplevrom, krategüs, koronilla} kotonoaster, filarya, genista, rüsküs, ağaç 22 hedera, hiperikom, nandina, osmantüs, yuka ve veronika gibi. Kışın yapraklarını döken ağaçcıklar şunlardır: Gül, hatmi, amorfa, aralya, obepin, kar topu, b udlea, kalikantüs, ceanotüs, çiçek eriği, çiçek şeftalisi, çiçek kirazı, çiçek narı, Japon ayvası, kırmızı yapraklı eri k, kırmızı kızılcık, sarı salkım, fulbahar,: dötzia," diervilla, eksoşorda, forsitya, viteks, hydranjea, kerya, leylak, Leysesteria, marostaçya, potentilya, spirea, gelin ağacı, demirhindi, wejelya çeşitleri en güzelleridir. Bu arada muhtelif cins güllerin on beş bini geçen çeşitlerinden yedi veren (Remontant) ve hybridthe, perne gülleri ile multiflor çeşitleri arasından seçilecek güllere en ehemmiyetli, geniş yerler ayırmalıdır.çiçekgönder

 çiçek bahçede tarhların her metro murabbaı için 2--3 gaz tenekesi eski ve çürümüş fışkı veya koyun gübresi lazımdır. Gübreler tarakla toprağa karıştırılmalıdır. İnek gübresini kullanmarnalıdır. Bu, soğuk ve dana burnu yapan bir gübredir. Kuş gübrelerini on gün su içinde çürütüp şerbetini kullanm alıdır. Bir gaz tenekesi kuş gübresini on gaz tenekesi suda 21 tutup şerbetini almalıdır. Fen n i gübre denilen Avrupa madeni gübrelerini yalnız çiçekleri, ağaçları sulamak için kullanmalıdır. İki litre suya bir gram kafidir. Bu gübreli suyu fidanların yapraklarıDa dökmemelidir.çiçekgönder

Tarhların kenarlarını çiçek süsleyen fidancıkların vücuda getirdiği şekiliere bordür derler. Bordür fidanlar, hem şekilleri, tarhları meydana çıkarır, hernde toprağın kaymasına mani olur. çiçek Bordür için kullanılan fidanlar sıcak ve mutadil yerlerde levantio, soğuk yerlerde bodur şirnsir, rn utadi l yerlerde bodur şimşir ıaflanıdır. Gölgeli yerler i çin ise Konvolarya kullanılır. Beyaz çiçek bordür karanfili, karanfil çimeni, arap saçı, seduro nevileri, Ekeverya, çiıgili panaşe kurdela, alacalı jeranyum gibileri mutedil ı klimli yerler için iyidir. şimşir, levantin makasla istenilen biçimde budaoarak şekil verildiği ve bir kaç senede muntazaın bordürler meydana getirdiği için daha makbuldür, En iyisi şimşir bordürüdür. Büyük ve ağaçlıklı bahçeler için bazı ağaççıklardan da bordür yapılır ve bu suretle yeşil bir çit meydana gelirki; zamanla çok güzel bir şekil alır. Fideli bordiirlerin bir metrosuna 12-15 fidan kafidir.çiçekgönder

Çimenlik, çiçek bahçenin en gösterişli kısmıdır. Eğer halı gibi ağaçsız ve çiçeksiz olursa Tapiver ve ağaçlı çiçekli olursa Pelus ismini alır. Tarhların kenarlarınada çimenlik yapılır. Çimenlik için ıklimi ve bol su olup olmadığını nazarı dikkate almalıdır. Çimen rütubetli toprak ve havayı sever. Çimenlik için muhtelif tohumlardan yapılmış ve toprakların cinsine, ıklime göre bir çok neviler karıştırılmış çim tohumları vardır. En makbulu Lawngrass mahlutudur. Gölgeli yerler için ayrı bir malılut yapılmıştır kiş pek pahalıdır. En iyi çim tohumunun kilosu 90-1200 kuruş arasındadır. Bir metre murabbaı yere 25-30 gram tohum ekilir. Çimenlik yapılacağı zaman, toprağı temiz ve tezeksiz olarak hazırlamalı, gübrelemeli, tohum serpip taraklayarak Itmeli ve üzeriue· tahta ile, merdane ile tazyik ederek güzelce sıkıştırmalıdır. Sonra üzerine 2-3 santimetrelik bir tabaka çürümüş gübre serperek sulamalıdır. Çimler 5-10 günde çimlenir ve çıkarlar. Kuvvedenrneğe başlayınca 20 sıkıştırılır ve kardaşlanması temin edilir. Her on beş santim yükselince çim makası veya makineaile biçilir. Sıcak yerler için Lipya, arap saçı, Gazontürk, sedum, gölgeli yerler için Sajin ve Konvolarya çİmen fideleri dikilir metre murabbaına 20-25 çiçek  fide kafidir. Ömürleri uzundur. Kumlu topraklara Sudangras çim tohumu ekilmelidir.çiçekgönder

 çiçek Bodur ağaçlıkları, çimenliği ve çiçekleri olan dar ve uzun tarhlara denir. Bu tarhlar daima mustatıl şeklinde olur. Her tarafı çİmen ve ortalarında sıra veya küme küme bodur ağaçlıklar bulunur. Ağaççıkların önünde veya tarbın köşe v e kenarlarında plat bandın şekline bezeyen şekiller içinde çiçek kümeleri dikilmiş bulunur. Yalnız bu şekillerde bölmeler ve taksimat yapılmaz. Dikilen ağaççıklar hudanarak şekil verilen cinslerden, çiçekler ise ömürlü olanlardan seçilmiş boy, renk, yayılma itibarile aralarında nisbet olan nevilerdir. Bunların her biri 25-30 santim aralıkla dikilir ve yükselenleri arkaya veya ortaya, kısaları kenarlara yerleştirilmelidir. Ömürlü çiçekleride yazacağız.çiçekgönder

Yalnız çiçek tarhlarada korbey denilir. Bir korbey Bodur fide ve fidanlarile bir çok·şekillere, bölmelere ayrılarak bu bölmelere yaprakları, çiçekleri değişik renkte fideır dikilir. Ba:ıen bölmeterin : kenarların a renkli kum veya mercimek kadar küçük renkli mermer parplanndan kenarl ık ve mozııyık yapılır. Bunda dıı. renklerin uyguuluğuna dikkat etmelidir. Rodo'ienron Parteri Korbeyleri n şekli ve büyüklüğü bahçenin büyüklük ve pliinın icabatma tabidir. Ekseriya korbeylere verilen şekiller: yuvarlak, beyzi, müstatıl ve murabbadır. Bu şekilleri bir çok taksimatla bölmelere ayırmak ve bu suretle renk renk çiçek ve yapraktan mozayıklı işlemeli satıhlar meydana getirmek kabil olur. Renkli yapraklar şun lardır : Yeş il, kırmızı, penbe, sarılı yeşil mozayık, kırmızı, kırmızılı yeşil yapraklı iresin, kolyos çeşi tleri, Nankina, gümüşü yapraklı sinerarya, alaca yapraklı jeranyum, sedum çeşitleri, beyaz panaşeli kurdela ve 16 buz çiçegı, alaca yapraklı venga, kırmızı yapraklı bodur hegonya gibi. 1-Kenarı şimşir içi pe n be ve k1rmızı çiçek li Begoııya 2- Vapur dumanı 3- Kenarı şim şir lobelya -4- Kenarı ş imşir bodur kadife 5- Kenarı şimir ga zanya .6- Kenarı şimir k ırmızı mozayılc veya çimert 1- Kenarı şimşir içi pefonya, merkezi kana :2- Vapur dumanı 3- Ga.zanya 4- lrez in 5- Mozayık 6- Lobelya 7- M azayık veya çimen -Mine Muhtelif korbeyler 1- Kenarı şim§ir içi ateş çiçeği 2- jrezin 3- Vapur durnam 4- Beg'Jnya 5- Kırmızı mozayık 6- Kolyas 7- Gazanya 8- -· Yeşil veya çimen M azayık 1- 2· 3· 4 :) . (j. 7- 8 Kenarı şimşir ateş çiçek (;i K en arı ıned·,zi kuua ve )) begonya )) kolyas }) vupw· dumanı y•şd bodur irezin ye.ş1/ çiçekgönder

 çiçek Parterle Bahçenin çimenli ve çiçekl i şekil lerine Parter denir. Bu, istenilen biçimde gizildikten sora toprak tesviye olunur. Çim ve çiçek yerleri işaret edil ir. çiçek yerleri Bordur fidancıkl arile çepeçevre şekill endirilir, gübrelenir ve arzu edilen çiçekler dikilir ki, buna Korbey ismi de veril ir. çiçeklerin ayni: boyda olanları hep birer sıra ile dikilmelidir. En uzun ve yüksek büyüyenler ortasın a ve boyboy kısalarını da etrafına. koymalıdır. Parterierin tam ortasıua ömürlü, yani Ok yaşayan fidanlardan boyların a göre bir iki tane dikilebilir. B u fidanlar göbek vaziyetinde kalırl ar. Mesela : 3 Kanaı Tritoma,  Avize,  Ölalya, 2 budur, 1 yüksek Aşıli gül, ı Şemsiye gülü, gölgeli yerlerde bir ortanca veya bir Ükü ha, ağaç şakayıkı, ı budur top Şimşirı forme Li15 güstrom gibi. Parterierin diğer kısımlarına çımen ekilir. Çimenler üzerine şeklin köşe ve ortal arına parterin büyüklüğüne göre fidanlar dikilir. Bu fidanlar güç büyüyen ve mtin· tazam şekiller al!ln ağııç ve ağaçcıkdır ki ileride isi mlerini bulacaksınız. Bazı parterler üzerine renkli kum ve taşlardan. mozayık yapılır. Bunda renkler arasında imtizacı temin etmelidir ki; parter çirkin kalmasın çiçekgönder.

 çiçek Yapma Yolları şekli stil'e tabidir. İki türlü yol yapılır : Biri düz, diğeri dönemeçli yoldur. Planda yol olarak ayrılan yerlerin toprağı 25 - 30 santim derinliğinde olarak ve yol genişliği kadar kaldırılarak toprağı tarhların üzerine dökülür. Çıkarılan toprak yerine moloz dökülür. Merdane ile veya tokmakla dövülür. Taşlar sıkıştırı lır ve üzerine 5 santimetre küçük moloz veya çakıl dökül erek tekrar:Sıkıştırılır ve üstüne de 5 santim kum dökülerek yine güzelce sıkıştırılır. Yollar için renkli kumvardır. B az ı yerlerde çimentolu beton, asfalt, park taşlardan da yol yapılır. Evde çiçek bahçelerinde ana yollarının genişiği araba ve otomobil i çin 2,5 · 3 metredir. Araba yok ise 1,5 metredir. Parterler arasındaki yollar ise 0,50 - ı metredir çiçekgönder.

çiçek plan hazılanması yapılacağı zaman evvela evin ve sokak kapısını sabit birer n okta olarak k ağıda tesbiti lazımdır. Sonra evin balkon veya en ortadaki pençeresinde durulduğu zaman  'ikak kapısı ile b ahçenin sokağa doğru iki n ihayetin i serbestçe görebilecek birer (V ü ) yahut görüş hattı çizmelidir. Bu görüş hattı daima yeşil renkli çimenler, renk renk çiçekler .üzerinde veya ara,wdan geçecek, ağaçiar görüşlere hail olmayacaktır. Görüş hattının n ihayeti Fon (perde) denir Fransız tanı ilen sık sık çiçekli veya yapraklarını dökrneyen ağaçların veya: heykel ve pergolaların üzerine gelecektir. Kapılar arasını birleştirecek yolların şek li intihap olunacfik stil'e tabidir. Sebzel i k, bağ, meyvalık, ormanlı k daima e v i n arka tara ·fına yapılır. S era, limonluk ise sabah güneşi gören kısma yerleştirilir. Soguk rüzgarları n estiği cihetlere yükse len ağaçlar dikilecek şekiller yapılir. Pl anın kol ay yapıl ması için bahçenin şekli büyük bir murabba veya bir mustatil gibi parçalara taksim edilir, arta kalan k ı sımlar ise müsel les veya n ok san şekıl lerden i baret kalır. Her büyük paroa görüş esası unudul maksızın istenilen şekil l erde Parsellere ayrılır. Her parselin arasında kalacak yolların geni şliği parsellerin büyükl üklerine uygun gel mesi lazımdır. N oksan şekiller dahi ;'Parçalara ayrılarak şeki l l e ndirilir. Küçük ev babçelerine yük· 14 selen ağaçlar gitmez. Havuz yaraşma z. Şekiller küçük, az çimenli fakat bol çiçekli ol malıdır. çiçekgönder

 çiçek bahçe ve parkların Fransız veya İngiliz usulünde tanzimi mümkündür. Fransız usulü bahçelere muntazam hendese şekilleri vermekten, İngiliz usulü de gayrı muntazam şekilli bahçeler yapmaktan ibarettir, İn giliz sistemi girintili, çıkıntılı tarhlar birbirile imtizaçlı birer şekilde uyuşturulmuştur. Yerine göre her iki tarzın zengin gösterişli ağaç, çiçek ve çimenlikleri ve heykelleri imtizac ettirilmiştir. Bu tarz ancak b üyük parklarda, çok geniş sahalarda yapılmalıdır. Her memlekette vardır. Modern ( asri ) son yirmi senedenberi yapılmaktaılan bir tarzdır ki; Fransız tarzından örnek alınarak k urul1 2 muştur. Bunda ömürlü çiçekler bol, çimen az, ağaç azdır Şekiller tamamile hendesidi r. Bahçe yerinde pergolalar, dı· varlar, merdivenler, yüksek havuzla r, kaskadlar, yeşil fidan· lardan bölme çitleri bulunur. Dalıçelere ekseriya merdivenle inilecek biçimde çiçek çukurlar yapılır. Bu tarzın yeni iki usulü· vardır. Birine Kübik, diğerine Japon usulü denir. Kübikte yalnız şekillerin köşeleri, ueları kesik tir. Japon usulünde ise, bodur kalan cüce ağaçlar, küçük statüler, dar havuzlar ile çimenlikler üzerinde geniş, gayrı ınuntazam veya düz taşlardan yapılmış geçitler vardır. Bu taşlı usul Avrupa'da ifrat derecesinde yapılmaktadır. Bizde, bu Stil'lerin hakiki mana ve manzaralarını anlamadan kitaplardan, albümlerden . kopya edilmek suretile yapılmış par k ve bahçeler vardır. Fakat hiç biri Stil'in incelikleri gözetilerek yapılmıı:· değildir.çiçekgöder

 çiçek bahçe merakı çok derin bir arzudan doğar. Bu doğuş, güzel duyguların, güzelliği sevişin tabii bir tezahürüdür. Insan için, her beğenilen şey güzeldir. Her güzelliğin yapacağı teBir daimi bir iz halinde kalır. Görünüşü şık, yapılıçı mükemmel b i r b inanın mobilyası da modern olursa her gören beğeniı:. Sahibi de zevkiseliminden dolayı övünebilir. Eğer böyle bir binanın etrafı arsa olarak bırakılmış veya parmaklık ile, k uru bir dıvarla çevrilmiş olursa binanın b ütün güzelliği gözden kaybolur. Binayı gösteren ve en kuvvetli görüşleri cezbeden yeşilliktir. Yani ağaç ve bahçedir. Ağaçsız bahçe olmaz. Ağaç ve çiçek aynı k uvvetle hisler üzerinde hakimdir, Tabiatın b u iki güzel eseri yanyana gelince herşeyi güzelleştirirler. çiçek Birkaç çiçekli vazoların, birkaç yeşil yaprağın bir salon boşluğunu nasıl giderdiğini kolayca anlayabiliriz. Bir çiçek sakaısı iki koltuk yerini doldurur. Etajerler üzerine konulan birkaç palmiye; anlamıyana sıkıntı, aniayana da bir kış bahçesi hissi verir. Bahçesiz ev saçsız başa b enzer. Nebatsır. salon n e kadar şık olsa ruhsuzdur, güzel fakat cazibesiz kadın gibidir çiçekgöder

çiçek bahçe kirizmeden sonra torh ve tanzim edilebilir. Fakat toprağın tamamen oturması için bir ay kadar geçmesi lazımdır. Havaların müs aadesini toprağın tavlı bulunmasını kollamalıdır. Genel olarak en münasip zaman ikinciteşrin, şubat, mart a ylarıdır. Ankara için bahçe yapmak zamanı teşrinlerin müsait günler idir.çiçekgönder


Diğer Ürünler : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Copyright ©1988 -2017 Ciceksatis.com Türkiye nin en köklü online çiçek siparişi sitelerinden biri olan ciceksatis.com adresine hoş geldiniz. ciceksatis.com aracılığı ile sevdiklerinizi mutlu etmenin en özel ve en kolay yolu çiçekleri sizin için en hızlı ve en ucuza sevdiklerinizin adresine aynı gün kargosuz ve aracısız teslim ediyoruz. Çiçeğinizin fotoğrafını, çiçek gönderim bilgilerini size e-mail ve kısa mesaj yoluyla bildiriyoruz. Ayrıca 444 1 163 çiçek Satış müşteri destek hattından 7 gün 24 saat destek alabilirsiniz.
çiçekçi

     Müşteri HizmetleriMüsteri Hizmetleri     YardımYardim Sosyal MedyaIletisim
Logolar Facebook Twitter Google Plus Blog
 
Ciceksatis
 Copyright © 1997-2015 Tüm Hakları  Çiçeksatış Anonim Şirketi'ne aittir.                                                                                                                                                                                                  Design: Ciceklive