Prunus cerasifera ?PissardiV ERİK AĞAÇLARI

G ülgiller familyasmdandır. Anayurdu Avrupa ve Batı Asya olan Caneriği ağaç¬ları içinde, koyu kırmızı-mor renkli yaprak¬ları nedeniyle gerçekten süs bitkileri kadar güzel olan P. cerasifera ?Pissardiı türünü ki¬tabımıza örnek olarak alıyoruz. Bu türden ağaçlar, kış mevsiminde yapraklarını dö¬ker ve 4-5 m. kadar boylanabilir. Sık dallı ve yayvan taçlı ağaçlardır. Gençken dalları di¬kenli iken ağaçlar yaşlandıkça bu dikenleri kaybolur. Ama, bazı yaşlı ağaçlarda da di¬kenler görülebilir. Küçük ve ince yapılı yap¬rakları 2-6 cm. kadar uzunlukta ve kısa sivri uçludur. Koyu kırmızı-mor renkte ve kenar¬ları ince dişli, yumurtamsı ya da elips biçim¬li olan yaprakların üst yüzü tüysüz, alt yü¬zü orta damarın çevresinde hafif tüylüdür, ilkbahar mevsiminde yapraklarından ön¬ce açan beşer taç ve çanak yapraklı çiçekle¬ri beyaz renkli olur. Bu çiçeklerden yaz mev¬siminde oluşan ve pek sevilerek yenen mey-veleri, 3-4 cm. çapında yuvarlak ya da söbü biçimli, tek sert çekirdekli, kabuğu kırmızı- mor renklidir. Yumuşak olan meyve eti tat¬lı ve hafif mayhoş olur. Koyu kırmızı-mor renkli erik ağaçları, bahçelerimizde tek tek ve gruplar halinde örnek vurgulama amaç- Koyu kırmızı-mor yapraklı caneriği ağaçları lı olarak yetiştirilen ve bakılmaya doyulmaz süs bitkileridir. İSTEKLERİ VE ÜRETİMİ Koyu kırmızı-mor yapraklı caneriği ağaçla¬rı ılıman iklimlerin bitkisidir. Bu nedenle ül-kemizin hemen her yerinde yetiştirilebilir. Ama, ilkbahar mevsiminde çiçekleri erken¬den açtığından, bu çiçeklerin zarar göreceği hesaba katılmalıdır. Bu ağaçlar kışın +7,2 de-recenin altında 450-500 saatten fazla soğuk-lanma dönemi geçirmeye gereksinir. Bu du¬ rum gerçekleştiğinde bol çiçeklenme ve yük-sek meyve verimi elde edilir. Bu tür ağaçlar çeşitli toprak tiplerine kolayca uyum sağlaya¬bilir. Böylece fakir, kuru ve kireçli topraklar¬da bile yetiştirilebilir. Ancak, suyu iyi akıntılı (süzek) ama nemli ve organik madde yönün¬den zengin (bitek) topraklarda en iyi geliş¬meyi gösterir. Koyu kırmızı-mor yapraklı ca- neriği ağaçlarına her yıl ya da iki yılda bir şe¬kil budaması ve yaşlandıklarında gençleştir¬me budaması uygulanır. Bu bitkilerin üreti¬minde, önce olgun çekirdeklerinin ekimiyle anaç çöğürleri elde edilir. İşlem şöyle gerçek¬leştirilir: Çekirdekler sonbaharda ?katlama? denilen yöntemle 0-5 derece sıcaklıkta kum ya da perlit içine ekilerek ve düzgün aralık¬larla sulanarak 80-110 gün bu durumda bek¬letir ve çimlenmesi sağlanır. Böylece elde edi¬len fideler aşı parseline şaşırtılır. Ve burada gelişen çöğürler ertesi yıl ağustos-eylül ayla¬rı içinde göz aşısıyla aşılanır. Görüleceği gibi, bütün bu işlemler ayrıntılı ve profesyonelce uğraşı gerektirmektedir. Bizim için en doğru olanı, inanılır profesyonel üreticilerden sağ¬lıklı koyu kırmızı-mor yapraklı caneriği fi¬danlarını alıp bahçemize dikmek olacaktır.