ömürlü yetişen sarıcılar çiçekler

Ö m ü r l ü ve ağaç halinde yetişen sarılıcı ve tırmanıcı çiçeklerin hepsi derin işlenmiş killi ve k u m l ı ı olan topraklardan hoşlanırlar. Ancak yul u ı z kil l i ve killi kireç l i o l an topraklar bu cinsler i çin iyi gelmf z . Kirei topraklarda z a y ı f kalırlar. Bahçe top rakları ndan bol gübre · tenmiş bafı f topraklar hepsine iyi gelir. Satrılıcı çiçek ve ağaçları n hemenlıpsi saksıda dahi yeti ş ti r i terek b a l · k o ı.ı l a ra, terasa l ara yer· l eştiri l e b i l i r . Ancak b u n l ar arasında ç a b u k bü yüyen cinsl erin saksı i çinde yetiştiril mesi muv afık değildir. Bu n u n ı çın tahtadan büyük Pilbahar kasa veya fıçılıı.r içine iyi h azırlanmış bir harç doldurnp bu fidanları dikmelidir. Böylece dikilmiş olanlar balkonların teras aların ve hatta Pergoların s ardmiması için kullaoılır. Sarı l ıcı fidanlada babçtısiz 4 1 birçok apartımanların yüksek b a l ko o ların, pen cerelerini sarJ ır m ak için bu usule müracaat e di lerek asma bahçeler meydana getirilir. Tabiat, yaşamakta b u l u nduğ · u m uz j e ol oj ı k zaman arazisini i k i y ü z e l l i b inden fazla nebatlarile s ü s l e m iştir. B u ne bat l a r iki büyük g ru pa ayrı l mıtır. B irinci grup çiçek dedi ğim iz gösterişli, r e nk l i , k o k u l u , mey ve v e toh u m veren u zuvdnn rua hı u m d u r. Buna fen dili i le Kriptogam d i yoruz  Fujerler gi bı . İkiııci g r upise çiçekli olan n e b a t l a rdır. Fakat b un l a r ı n a rası nda d a yurd u mu z u n iklimle rinde çiçekleumiyen bazı cinsler ve n e viler vard ır.  alon Pal llrırtçfr ınİyeleri g i b i . Tropikal i k i imin b u cins n e b a t ları çiçekle n e b i le c e k kadar i n k i ş a f edı bilmek ıçırı mu htaç oldukları hararet derecesini i klimimizde bulaını:ızlar. Bundan dolayı ç i çP k l en e m P zler. Bazı cinsler ise ancak yaşland ı k ları zaman çiçek ı, çaı l ar. kamarops gi b i. Lakin b u n ların da çiçekleri m a k b u l d e ğ- i l d ir. Memleketimizde çarnlara çok r a ğ·bet göste ril m e kte dir. B ı l has · s a Avrupa çamı denilt:'n ( A b i es Köknar), S e d rüs ( katran çamı)ladin veya (Epicea) d e d iğimiz Doruk ağaçları gibi kat kat büyüyen mahrut şekilli çamlarla; sütun biçiminde büyüyen porsuk ( Tak süs ) l er, m a z ı ve B i otalara her bahçede, her parkta geniş bi r m evki verilir. Çamsız bahçe ve park olmaz kanaati bütün park ve bahçe yaptıranların dimağında yer etmiştir. Evet ! çam cinsleri çok güzel, manzarası, rengi ve şekli sevilen ağaçlardır. Lakin b unlar ancak b üyük ve çok. geniş parklarda birkaç cineten yapılacak 4 - 5 ağaçlı kümeler- 4 2 ·veya münferİt olarak dikilrnek i ç i n kullanılmalıdır. Unutulmam alıdır ki, servi ve mazıdan başka hiç bir çam b udamaya ;gelmez, kurur. Halbuki çam b üyüdüğü zaman gen i ş bir salıayı i şgal ettiği için, en ince itinalada yapılacak parklarda 10 - 15 sene sonra; i ntizam, styl kalmadığı gibi bahçede çiçek dikecek ·saha da kalmaz. Anadolu B anliyö köşk lerine dikkat ediniz, Boğaziçi yalılarına bakınız, hiç birinde bir bahçe göremeı.siniz. Ömürlü fidanlar grubu