evde çiçek bahçe fransız ingiliz usulu

 çiçek bahçe ve parkların Fransız veya İngiliz usulünde tanzimi mümkündür. Fransız usulü bahçelere muntazam hendese şekilleri vermekten, İngiliz usulü de gayrı muntazam şekilli bahçeler yapmaktan ibarettir, İn giliz sistemi girintili, çıkıntılı tarhlar birbirile imtizaçlı birer şekilde uyuşturulmuştur. Yerine göre her iki tarzın zengin gösterişli ağaç, çiçek ve çimenlikleri ve heykelleri imtizac ettirilmiştir. Bu tarz ancak b üyük parklarda, çok geniş sahalarda yapılmalıdır. Her memlekette vardır. Modern ( asri ) son yirmi senedenberi yapılmaktaılan bir tarzdır ki; Fransız tarzından örnek alınarak k urul1 2 muştur. Bunda ömürlü çiçekler bol, çimen az, ağaç azdır Şekiller tamamile hendesidi r. Bahçe yerinde pergolalar, dı· varlar, merdivenler, yüksek havuzla r, kaskadlar, yeşil fidan· lardan bölme çitleri bulunur. Dalıçelere ekseriya merdivenle inilecek biçimde çiçek çukurlar yapılır. Bu tarzın yeni iki usulü· vardır. Birine Kübik, diğerine Japon usulü denir. Kübikte yalnız şekillerin köşeleri, ueları kesik tir. Japon usulünde ise, bodur kalan cüce ağaçlar, küçük statüler, dar havuzlar ile çimenlikler üzerinde geniş, gayrı ınuntazam veya düz taşlardan yapılmış geçitler vardır. Bu taşlı usul Avrupa'da ifrat derecesinde yapılmaktadır. Bizde, bu Stil'lerin hakiki mana ve manzaralarını anlamadan kitaplardan, albümlerden . kopya edilmek suretile yapılmış par k ve bahçeler vardır. Fakat hiç biri Stil'in incelikleri gözetilerek yapılmıı:· değildir.çiçekgöder