Crataegus,türleri,ALİÇLAR,Geyikdikeni, Yemişen)

G ülgiller familyasındandır. Kökeni bilin¬meyen Crataeguscinsi, kışın yapraklarını döken dikenli ağaç ya da ağaççık formundaki bitkilerin pek çok türü vardır. Bunlardan ba-zıları ülkemizde ya yabani olarak yetişmekte ya da güzel görünüşlü çiçekleri, hoş meyveleri ve bitkinin diğer bazı olumlu özellikleri nede-niyle bahçelerde yetiştirilmektedir. Türlerine göre en çok 10 m. kadar boylanan ve dilimiz¬de genel olarak Alıç diye adlandırılan bu bit¬kilerin, oval biçimli ya da çok parçalı yaprak¬ları; ilkbahar sonunda yoğun salkımlar halin¬de açan beyaz, pembe ya da kırmızı renkte gü¬zel görünüşlü çiçekleri vardır. Bu çiçekler ol-gunlaşınca sonbahar mevsiminde siyah, kır-mızı, turuncu veya sarı renkli meyveler verir. Toplanmadıkları takdirde kış boyunca bitki¬nin üzerinde kalan meyveler, bazı alıç türle¬rinde yenilebilir. Alıçlar, bahçelerimizde di¬kenleri yüzünden geçilmesi olanaksız sık çitle¬ri oluşturmaya yarar. Ayrıca çimenlerin orta-sında tek tek ya da gruplar halinde dikildiğin¬de, etkileyici örnek vurgulama bitkisi olurlar. İSTEKLERİ VE ÜRETİMİ Ilıman bölgelerin bitkisi olan alıçlar, bol gü¬neşli ve açıklık ortamları sever. Toprak ti¬pi konusunda seçici değildir. Suyu iyi akın¬tılı (süzek) ve organik madde yönünden zen¬gin (bitek) olan herhangi bir toprakta çok iyi Alıç (yaprak ve meyveleri) gelişir. Budanmaya pek elverişli olan alıçla¬rın özellikle çalı formundaki türleri, ilkba¬har mevsiminin başlarında, boyu yerden 0- 25 cm. yüksek kalacak şekilde sertçe budanır. Alıçların üretimi, yazın sıcak havalarda alı¬nan 10 cm. uzunluktaki gövde çeliklerinin ya da topraktan sökülen köklü piçlerinin daldı-rılmasıyla yapılır. Çit oluşturulurken alıçlar sıra üzerinde 30?ar cm. aralıklarla dikilir. ÖNEMLİ TÜRLERİ C.monogyna: Ülkemizde çok yaygın şekil¬de yetişen bu tür, 10 m. kadar boy atabilir. Çit yapımında kullanılmaya pek uygundur, ilkbaharda pembemsi beyaz renkte açan çi-çekleri, sonbaharda kırmızı ya da siyahımsı (D«f eVVvSı) lAucvVTr^s>Vl kırmızı renkte meyvelere dönüşür. Bu mey¬veler yenilmez. C.oxycantha(Adi alıç): Bu tür de ülkemiz¬de pek yaygın olup 7-8 m. kadar boylanabi¬lir. Beyaz, pembe ya da kırmızı renkli çiçekler