çiçekten ev ilaçları

Çevremizde büyük ve değerlı bir tabiat hazinesi vardır. Merak edip inceleyecek olursak tablatın koynunda saklı bütün sa­tar gözlerimizin önünde birer birer çözülüp açılarak bizi şaşkınlıktan  . Bu sırların içyüzünü ve tizünü daha iyi anlayabilmek Için insan sağlığına lüzumlu ilaçları hazırlayan fabrikalardan birinin Içine girmek yeter. O zaman zavallı hasta vücudumuzu çeııitli hastalıkların pençesinden kurtarmakta harika tesiri olan ilaçlar hazırlanırken bunlara temel olarak ufak bir çiçek  yaprağın, bir çiçekten özsuyu kullanılmaktadır. Ya da bir kök parçası, bir maden. her hangi bir canlı hayvandan alınmııı basit bir madde, o parlak iliıçınn temelini meydana :getirir. Ilaç hazırlamakta hastaların acısını dindiren en temelli maddeler bitkilerden alınanlardır. Bağlarımızı, bahçelerimizi, evlerimiz! ve sokaklarımızı süsleyen renk renk, çeşit çeşit, çiçekli ve 'çiçeksiz bitkiler, hattil. kökler dünyada en üstüne tıtrenecek varhğımız olan sağlığımızı koruyan ı;ıifa verici maddeleri saklama'ktadır. Bunları yerinden çıkarıp faydalı hale getirebilmek Için e maddelerı saklayan bitkileri iyi tanımak gerekiyor. Kimya biliminin ve çağdaş, Ileri fabrika usullerinin gelişmemiıı olduğu eski çağlarda hekimler, bitkilerin tesirli maddelerini :Saf bir halde elde edemediklerl Için bunların kendilerini kullanarak ayni sonuçları elde etmiı:ıler ve hastalarını iyileııtirmişlerdlr. Çok Ilerlemiş olan ilaç yapımına raPnen, çağdaş hekimlikte tie bu yol, büsbütün bırakılmış degildir. Bugünün hekimleri da bitki parçalarından hastalarını yararladırıyorlar. Bunları gözönünde tu tunca etrafımızda renk renk açılan çiçeklerin, yeşil yapraklarıyla gökler.e yükselen agaçların, tarlalanmıza yumuşak bir halı seren otların vücudumuza bir çok bakımdan faydalı ol­dugunu anladıkça. ta11iata karşı hayranlıg-ımız artmaktadır. Bugtin hala evlerimizde çay gibi başlayarak, kahve gibi kay .. natarak içtig-imiz, ufak tefek hastalıklarımızda büyük faydalannı gördüğümüz bir çok bitki vardır. Bunlar, EV İLAÇLARr aın temelini meydana getiriyorlar. EV ILAÇLAR!, zehirsiz, zararsız tertiplerdir. Bunlar basit hastalıklarımızda çok iyi tesir yaparlar. Ağır hastalıkların ba§• langıcında da hekim yetiı;inceye kadar hastaların sıkıntılarını ha• fifletirler. Ufak bir sog-ıtk algınlıg-ı karşısında, evlerde hastanın ısırtma bir kaç vantuz çekmeJr gibi basit bir iş için her zaman hekim çağınlması kolay olmadıg-ı gibi adi bir nezlede bir ılılarnur veya hatmi gargarası hazırlamak da eczaneye koşmak için sebep.  kolay olursa olsun, bunların da bir yolu, yordamı val'dır. Bu usulü bilmek, bilmek için de öğrenmek gerekir. Bu bakımdan, ufak tefek ev llaçlarının nasıl hazırlanacagını bilmek; sağ'lığımız için şarttır. EV İLAÇLARI işte bu maksadı sağlamak için yayılıyoruz çiçek gönder