çiçek plan hazırlaması

çiçek plan hazılanması yapılacağı zaman evvela evin ve sokak kapısını sabit birer n okta olarak k ağıda tesbiti lazımdır. Sonra evin balkon veya en ortadaki pençeresinde durulduğu zaman  'ikak kapısı ile b ahçenin sokağa doğru iki n ihayetin i serbestçe görebilecek birer (V ü ) yahut görüş hattı çizmelidir. Bu görüş hattı daima yeşil renkli çimenler, renk renk çiçekler .üzerinde veya ara,wdan geçecek, ağaçiar görüşlere hail olmayacaktır. Görüş hattının n ihayeti Fon (perde) denir Fransız tanı ilen sık sık çiçekli veya yapraklarını dökrneyen ağaçların veya: heykel ve pergolaların üzerine gelecektir. Kapılar arasını birleştirecek yolların şek li intihap olunacfik stil'e tabidir. Sebzel i k, bağ, meyvalık, ormanlı k daima e v i n arka tara ·fına yapılır. S era, limonluk ise sabah güneşi gören kısma yerleştirilir. Soguk rüzgarları n estiği cihetlere yükse len ağaçlar dikilecek şekiller yapılir. Pl anın kol ay yapıl ması için bahçenin şekli büyük bir murabba veya bir mustatil gibi parçalara taksim edilir, arta kalan k ı sımlar ise müsel les veya n ok san şekıl lerden i baret kalır. Her büyük paroa görüş esası unudul maksızın istenilen şekil l erde Parsellere ayrılır. Her parselin arasında kalacak yolların geni şliği parsellerin büyükl üklerine uygun gel mesi lazımdır. N oksan şekiller dahi ;'Parçalara ayrılarak şeki l l e ndirilir. Küçük ev babçelerine yük· 14 selen ağaçlar gitmez. Havuz yaraşma z. Şekiller küçük, az çimenli fakat bol çiçekli ol malıdır. çiçekgönder