çiçek korbeyler

Yalnız çiçek tarhlarada korbey denilir. Bir korbey Bodur fide ve fidanlarile bir çok·şekillere, bölmelere ayrılarak bu bölmelere yaprakları, çiçekleri değişik renkte fideır dikilir. Ba:ıen bölmeterin : kenarların a renkli kum veya mercimek kadar küçük renkli mermer parplanndan kenarl ık ve mozııyık yapılır. Bunda dıı. renklerin uyguuluğuna dikkat etmelidir. Rodo'ienron Parteri Korbeyleri n şekli ve büyüklüğü bahçenin büyüklük ve pliinın icabatma tabidir. Ekseriya korbeylere verilen şekiller: yuvarlak, beyzi, müstatıl ve murabbadır. Bu şekilleri bir çok taksimatla bölmelere ayırmak ve bu suretle renk renk çiçek ve yapraktan mozayıklı işlemeli satıhlar meydana getirmek kabil olur. Renkli yapraklar şun lardır : Yeş il, kırmızı, penbe, sarılı yeşil mozayık, kırmızı, kırmızılı yeşil yapraklı iresin, kolyos çeşi tleri, Nankina, gümüşü yapraklı sinerarya, alaca yapraklı jeranyum, sedum çeşitleri, beyaz panaşeli kurdela ve 16 buz çiçegı, alaca yapraklı venga, kırmızı yapraklı bodur hegonya gibi. 1-Kenarı şimşir içi pe n be ve k1rmızı çiçek li Begoııya 2- Vapur dumanı 3- Kenarı şim şir lobelya -4- Kenarı ş imşir bodur kadife 5- Kenarı şimir ga zanya .6- Kenarı şimir k ırmızı mozayılc veya çimert 1- Kenarı şimşir içi pefonya, merkezi kana :2- Vapur dumanı 3- Ga.zanya 4- lrez in 5- Mozayık 6- Lobelya 7- M azayık veya çimen -Mine Muhtelif korbeyler 1- Kenarı şim§ir içi ateş çiçeği 2- jrezin 3- Vapur durnam 4- Beg'Jnya 5- Kırmızı mozayık 6- Kolyas 7- Gazanya 8- -· Yeşil veya çimen M azayık 1- 2· 3· 4 :) . (j. 7- 8 Kenarı şimşir ateş çiçek (;i K en arı ıned·,zi kuua ve )) begonya )) kolyas }) vupw· dumanı y•şd bodur irezin ye.ş1/ çiçekgönder