çiçek dikimi ve dakımı

Ağaç ve ağaçcıkların dikim zamanı yaprak dökümünden bir hafta sonra başlar ve yerine göre Nisan on beşine kadar devam eder. Kışın toprak müsait oldukca dikim yapılabilir. Marttan sonra havalar ısınınca ağaçların gözleri sürmeğe başlar. Artık ağaç dikilemez dernektir.:Ağaç gözleri sürmeden dikmelidir. Sürmüş olursa ağaç tutmaz. lık balıarı soğuk yerlerde son baharda; Son babarı donlu yerlerde ilk babarda ağaç dikmelidir. Her dikilen ağaca sarsılmamak için mutlak birer herek dikip ağacı bağlamak lazımdır. rüzgardan sallanan ağaç bağlı değilse tutmaz. Yapraklarını dökrneyen ağaçlar toprağıle beraber çıkarılıp dikilir. Topraksız iseler tutmaz. Yaprağı dökülenleri topraksız olarak dikrnek usuldendir. Kökleri sağlam ise mutlak tutarlar. Reçineli ağaçların dikilmesi ve tutrntisı için yapraklarını dökmeyen ağaçlar gibi bunlarında toprağile lberaber çıkarılmış olmaları lazımdır. Topraksız olan çarn, köknar, sedir, porsuk, sel vi, mazı gibi bütün re çineli fıdanlar kati'yen tutmaz lar. Yaprağı dökmeyen ve reçineli ağaçların gövdelerinin kalınlığını ölçrneli, ne miktar ise bunu,  ile darp ederek yekun kaç santim tutuyorsa gövdenin etrafında o nisbette bir daire çizerek o miktar toprağıle beraber çıkarmalıdır. Çamla.· rm kökleri biraz derin gider. Topraktan 50 · 75 santim derinlik ile çıkarılabilir. Büyük ağaçların çıkarılmaları için büyük makineli araba ve kamyonlar vardır. En büyük ağaçlar böyle vinçler vasıtasıyle çıkarılıp naklolunur. Dikim de, ya fidanılar tek tek dikilir, yahut 3 5 danesi birer küme .veya grup 27 ;grup dikilır. Yol ağaçları 5-6 metre aralıklı olarak dikilir. Bahçede büyük parter ve plat bandiara ağaçcıklar tek tek dikilirler. Ağacın ne kadar büyüyeceği bilindiği zaman bunlarin her birine ona göre yer verilir. Büyük parterlerde 3-5 dane bir araya dikildiği zaman en büyükleri ortaya ve kısaları etrafına koymalıdır. Bunların aralarında 1,5· 2 metre mesafe bırakmalı; 0,80 metre derinliğinde açılacak çukurlara iki, üç kürek eski ve çürümüş gübre katarak toprağa karıştırdıktan :sonra dikilmelidir. Çam sınıfı ve yapraklarıoı dökmeyen ağaçcıklar sınıfı fidanlarının toprağı dökülmesin diye çuvala, sepete, küfeye, fıçı veya teneke ve saksılara alınmış bulunur. Fidanları dikerken sepet ve küteden maadasını çıkarmalıdır. :Sepet ve küfe ile dikilenierin sepet ve küfeleri toprak altında çürür. Dikilirken ezilmiş, kırılmış köklerin makasla kesilip ·temizlenmesi, sağlam köklere rnecburiyet olmadık ca dokunulmaması lazımdır. Her ağaş hemen ayni kaide ile dikilir. Ancak bakım ayni değildir. Sulamak, temizlemek, budamak, şekil vermek gibi işler ağaçların ihtiyaç ve cinslerine göre eğişir. Her dikilen ağaç kışın bile derhal sulanmalıdır ki toprağa otursun. Yazın ise her hafta dikilen ağaçlara bol su -vermek, yaprak ve gövdelerini yıkamak, tutmalarınİ ve kuvvetli büyürnelerini kolaylaştırırız. Bir ağacın gövdesinden, yapraklarından tebahhur eden su miktarı çoktur. Bunu sulamakla (yağmursuz zarnanlardıı. ) telafi etmek lazırngelir. Çiçekler, çimenler de böyledir. Onun için suyu olmayan yerlerde bahçe yapılmamalıdır. Herhangi ağaç dikilirse dikilsin bunların dallarını intizama sokmak lazımdır. Dalların intizamı hem ağacın şeklini güzelleştirir, hem de kök ile dal arasıoda bir muvazene tesis edilir, ağaç yorulmaz. Bundan dolayı dallar makasla budamr. Yeni sürecek gözlerin husule getireceği yeni dalcıkların alacağı şekil hesap edilir ve her seue bu suretle yapılan budama ve temizleme ile 2-3 sene içinde Forme denilen şe28 killeri muhtelif ağaç ve ağaçcıklar meydana gelmiş olur. Çiçekli a ğaçcıklardan bazılarının yazın çiçek verdikleri dallar­ sanbabarda budanmalıdır ki, er tesi yaz yine yeni dallarından bol çiçek versinler. SeanotüA, Spirea , Hatmi, Budlea gibi. ille babarda çiçek açanlar ise çiçekleri dökülünce hemen budanmalıdır ki ertesi ilkbaharde çiçek versinler. Japon ayvası,. çiçek bademi ve eriği, Sarı salkım, Dötzia, Leylak, çiçek elması gibi. çiçek ve çimenlere yazın her akşam su vermelidir. Rutubetli havalarda ik i günde bir sulamalıdır.çiçekgönder