Callistemon türleri FIRÇAÇALILARI

M ersingiller familyasındandır. Kökeni Avustralya anakarasının çeşitli bölge¬leri ile çevresindeki adalar olan Callistemon cinsi, kışın yapraklarını dökmeyen ağaç, ağaççık ya da çalı formundaki bitkilerin 25 kadar türü bulunmaktadır. Çiçekleri, şişele¬rin içini temizlemeye yarayan fırçalara ben¬ zediği için bu bitkilere Fırçaçalısı adı veril-miştir. Türlerine göre en çok 15 m. kadar boylanabilen bitkinin sürgün ve dallarında almaşık dizili, derimsi dokulu, yeşilin çe¬şitli tonlarındaki basit yaprakları mızrak ya da silindir biçimli olur. Fırçaçalıları, özel¬likle uzun süreler çok bol sayıda ve başak- çıklar halinde açan hoş renkli çiçekleri ne¬deniyle süs bitkisi olarak yetiştirilir. Bu çi¬çeklerin renkleri kırmızı, pembe, mor, be¬yaz sarı veya yeşildir. Fırçaçalıları bahçeler¬de evlerin yanında ya da çalı öbeklerinin sı¬nırlarında yetiştirilir ve buralarda güzel du¬rur. Ayrıca tek tek ya da gruplar halinde ör¬nek veya örnek vurgulama bitkisi olarak de¬ğerlendirilir. İSTEKLERİ VE ÜRETİMİ Fırçaçalıları ılıman, sıcak veya ılık bölgelerin bitkisidir. Türlerine göre don olayına kar¬şı dayanıklı ya da duyarlı olur. Dona karşı duyarlı türlerinin ülkemizde Güney Ege ve Akdeniz bölgelerinin kıyı kesimlerinde ye-tiştirilmesi doğru olur. Bol güneşli ortamla¬ rı seven fırçaçalıları, suyu iyi akıntılı (süzek), pH oranı nötr ya da asit özellik taşıyan ve or¬ganik madde yönünden zengince (yani bitek niteliğe yakın) topraklarda çok iyi gelişir. Bu bitkilerin, çalı formunu koruması için her yıl ilkbahar mevsiminde sertçe budanması gerekir. Böylece bitkinin yeni sürgünleri da¬ha güçlü ve bol çiçekli olur. Fırçaçalılarının üretimi, ilkbaharda 16-18 derece sıcaklık-larda tohumlarının kompozit içine yüzeysel olarak ekilmesi ya da yaz sonunda alman ya¬rı odunsu çeliklerinin su içinde köklendiri¬lip daha sonra toprağa dikilmesiyle gerçek-leştirilir. ÖNEMLİ TÜRLERİ C. citrinus: Anayurdu, Avustralya anakara¬sının Victoria ve New South Wales bölge¬leri olan bu tür, sertçe budanmadığı takdir¬de 1,5-8 m. kadar boylanabilen görkemli gü¬zellikte bir çalı olur. Çünkü, 10 cm. kadar uzunlukta, mızrak biçimli, koyu yeşil renk¬li yaprakları; ilkbahar ile yaz aylarında bol bol açan 5-15 cm. kadar uzunluktaki koyu kırmızı renkli, başak biçimli, şişe fırçalarına benzeyen çiçekleri vardır. C. pallidus: Anayurdu, Avustralya anakarası¬nın Queensland bölgesi ile Tasmanya adası olan bu tür, 2-4 m. kadar boy atabilir. Mız¬rak biçimli ve rengi koyu yeşilden gri-yeşi- le kadar değişebilen yaprakları; ilkbahar so¬nu ile yaz ortaları arasında 10 cm.lik başak¬lar halinde açan yeşilimsi sarı renkli ve ge¬ne şişe fırçalarına benzeyen çiçekleri bulun¬maktadır.