BÜTÜN ÇİÇEK VE YAPRAKLARIN TOPLANIP SAKLANMASI

çiçekler ve yapraklar tam olgunlaştıldarı zama n toplanır. Haziran, Temmuz veAğustos aylıuı bu  için en c!verıştı zamandır. Çiçeklerde olduğ"u gibi bitki ve yapraklann toplaılınasında da acele edilirse bunların şifa verici nitelikleri henüz olgunla§lllamı!j bulunacatından işe yaramazlar. Kurotul· ma ve korunmalan da, içlerin· deki suyun fazlalığı yüzünden zor olur. Vakti geçirilirse gene şitalı tesirleri kaybolmuş bulun acağ"ı ndan iı;e yaramaz hale gelirlr çiçek ve yaııı-aKian iyi koruyabf! m ek için bunları ince- tabakalar haline getirip mümkün olan çabuklukla kurutmalıdır ... Bazı b itkiler bu sırada birbirinin üstüne yığılırlarsa iyi kurumazlar. Bunları yaymalıdır. Bitkiler ve yapraklar çoğıınlukJıa gölgelik ve havalı yerlerde kurutulur. Bazıları ise kuru hava ile ısıtılan fırınlarda ku .. rutulur. Her çiçek anlatılırken bunların nasıl kurotulacağı da bu kitapta gösterilecektir. Yap. rak ve bitkileri iyice kuruma­ dan kaldırıp saklamamalıdır